Tải Game

[Hướng Dẫn] Hệ Thống VIP Và Đặc Quyền VIP

03/01/2019

HỆ THỐNG VIP VÀ CÁC ĐẶC QUYỀN VIP TƯƠNG ỨNG

Khi Chúa công tích nạp KNB vào game sẽ được tăng cấp VIP tương ứng kèm theo nhiều đặc quyền hấp dẫn. 

I. Hệ Thống VIP

- Nạp 1 KC vào game sẽ tương ứng tích lũy 1 điểm VIP. Đạt mốc điểm VIP nhất định sẽ lên cấp VIP tương ứng.

- Trong Thần Long 3Q có tổng cộng 15 Cấp VIP. Cách nâng cấp VIP như sau:

Cấp VIP EXP VIP
VIP 1 60
VIP 2 300
VIP 3 600
VIP 4 1,000
VIP 5 3,000
VIP 6 6,000
VIP 7 10,000
VIP 8 30,000
VIP 9 60,000
VIP 10 100,000
VIP 11 150,000
VIP 12 200,000
VIP 13 300,000
VIP 14 450,000
VIP 15 700,000

 

II. Đặc Quyền VIP

Cấp VIP Đặc Quyền VIP Gói quà ưu đãi
VIP 0 1. Mỗi ngày được nhận 110 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 3
3. Lượt dùng bái thần tài: 10
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 25
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 1
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 5
VIP 1 1. Mỗi ngày được nhận 120 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 4
3. Lượt dùng bái thần tài: 20
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 2
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 1
9. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 4
VIP 2 1. Mỗi ngày được nhận 130 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 5
3. Lượt dùng bái thần tài: 20
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 3
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 1
9. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 1
10. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
11. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 5
VIP 3 1. Mỗi ngày được nhận 140 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 6
3. Lượt dùng bái thần tài: 30
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 3
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 2
9. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
10. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng 4
11. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 2
12. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
13. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 6
VIP 4 1. Mỗi ngày được nhận 160 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 7
3. Lượt dùng bái thần tài: 30
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 4
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 2
9. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
10. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng 4
11. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 3
12. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
13. Được bỏ qua Quyết Đấu
13. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 7
VIP 5 1. Mỗi ngày được nhận 180 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 8
3. Lượt dùng bái thần tài: 30
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 4
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Giới hạn điểm kỹ năng: 30
9. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 3
10. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
11. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 5
12. Tăng số lượng cây trồng nông trại 20%
13. Mở khóa khung Avatar VIP
14. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 4
15. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
16. Được bỏ qua Quyết Đấu
17. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 8
VIP 6 1. Mỗi ngày được nhận 200 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 9
3. Lượt dùng bái thần tài: 40
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 5
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Giới hạn điểm kỹ năng: 30
9. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 3
10. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
11. Được quyết đầu 5 lần liên tiếp
12. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 5
13. Tăng số lượng cây trồng nông trại 20%
14. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 5
15. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
16. Được bỏ qua Quyết Đấu
17. Tam Quốc Tranh Bá tự động chiêu mộ
18. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 9
VIP 7 1. Mỗi ngày được nhận 220 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 10
3. Lượt dùng bái thần tài: 50
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 5
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Giới hạn điểm kỹ năng: 30
9. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 3
10. Tăng số lượng Quặng
11. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
12. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
13. Được quyết đầu 5 lần liên tiếp
14. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 6
15. Tăng số lượng cây trồng nông trại 20%
16. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 6
17. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
18. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
19. Được bỏ qua Quyết Đấu
20. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 10
VIP 8 1. Mỗi ngày được nhận 240 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 11
3. Lượt dùng bái thần tài: 60
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 6
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Giới hạn điểm kỹ năng: 40
9. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 4
10. Tăng số lượng Quặng 20%
11. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
12. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
13. Được bỏ qua quyết đấu
14. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 6
15. Tăng số lượng cây trồng nông trại 30%
16. Sau VIP 8 mỗi ngày được nhận [Lệnh tìm Vàng]
17. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 7
18. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
19. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
20. Được quyết đầu 5 lần liên tiếp
21. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 11
VIP 9 1. Mỗi ngày được nhận 260 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 12
3. Lượt dùng bái thần tài: 70
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 6
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
9. Giới hạn điểm kỹ năng: 40
10. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 4
11. Tăng số lượng Quặng 20%
12. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
13. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
14. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
15. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 8
16. Tăng số lượng cây trồng nông trại 30%
17. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 8
18. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
19. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
20. Được bỏ qua quyết đấu
21. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 12
VIP 10 1. Mỗi ngày được nhận 280 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 13
3. Lượt dùng bái thần tài: 80
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 7
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
9. Vượt Aỉ Trảm Tướng x2 Thưởng
10. Giới hạn điểm kỹ năng: 40
11. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 5
12. Tăng số lượng Quặng 30%
13. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
14. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
15. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
16. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 8
17. Tăng số lượng cây trồng nông trại 30%
18. Sau VIP 10 mỗi ngày được nhận [Rương hồn Lữ Bố]
19. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 9
20. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
21. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
22. Được bỏ qua quyết đấu
23. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 13
VIP 11 1. Mỗi ngày được nhận 310 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 14
3. Lượt dùng bái thần tài: 90
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 7
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Bí Ẩn
9. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
10. Vượt Ải Trảm Tướng x2 Thưởng
11. Giới hạn điểm kỹ năng: 50
12. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 6
13. Tăng số lượng Quặng 30%
14. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
15. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
16. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
17. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 9
18. Tăng số lượng cây trồng nông trại 30%
19. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 10
20. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
21. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
22. Được bỏ qua quyết đấu
23. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 14
VIP 12 1. Mỗi ngày được nhận 340 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 15
3. Lượt dùng bái thần tài: 100
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 7
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 10
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Bí Ẩn
9. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
10. Vượt Ải Trảm Tướng x2 Thưởng
11. Giới hạn điểm kỹ năng: 50
12. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 7
13. Tăng số lượng Quặng 30%
14. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
15. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
16. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
17. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 9
18. Tăng số lượng cây trồng nông trại 30%
19. Sau VIP 12 mỗi ngày nhận [Hồn Vạn Năng]
20. Mở khóa khung Avatar VIP 12
21. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 11
22. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
23. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
24. Được bỏ qua quyết đấu
25. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 15
VIP 13 1. Mỗi ngày được nhận 370 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 16
3. Lượt dùng bái thần tài: 120
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 8
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 12
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Bí Ẩn
9. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
10. Vượt Ải Trảm Tướng x2 Thưởng
11. Giới hạn điểm kỹ năng: 50
12. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 8
13. Tăng số lượng Quặng 40%
14. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
15. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
16. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
17. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 10
18. Tăng số lượng cây trồng nông trại 50%
19. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 12
20. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
21. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
22. Được bỏ qua quyết đấu
23. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 16
VIP 14 1. Mỗi ngày được nhận 400 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 17
3. Lượt dùng bái thần tài: 140
4. Không giới hạn càn quét
5. Giới hạn bạn bè: 35
6. Lượt mua khiêu chiến PB Tinh Anh: 8
7. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 12
8. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Bí Ẩn
9. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
10. Vượt Ải Trảm Tướng x2 Thưởng
11. Giới hạn điểm kỹ năng: 60
12. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 8
13. Tăng số lượng Quặng 40%
14. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
15. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
16. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
17. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 10
18. Tăng số lượng cây trồng nông trại 50%
19. Sau VIP14 mỗi ngày Nhận [Đá thức tỉnh Thần Thú]
20. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 13
21. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
22. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
23. Được bỏ qua quyết đấu
24. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 18
VIP 15 1. Mỗi ngày được nhận 450 Phiếu Quét
2. Lượt mua thể lực: 18
3. Lượt dùng bái thần tài: 160
4. Lượt mua khiêu chiến Quyết đấu: 15
5. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Bí Ẩn
6. Mở vĩnh viễn Thương Nhân Lang Thang
7. Lượt mua bánh bao trong Mỏ Quặng: 10
8. Tăng số lượng Quặng 50%
9. Vượt Ải Trảm Tướng x2 Thưởng
10. Giới hạn điểm kỹ năng: 60
11. Quyết đấu thất bại được nhận Danh Vọng: 2
12. Được nhận thưởng 3 trận đấu PVP thực tế
13. Được quyết đấu 5 lần liên tiếp
14. Được bỏ qua Vượt Ải Trảm Tướng ải 10
15. Tăng số lượng cây trồng nông trại 50%
16. Sau VIP14 mỗi ngày Nhận [Đá thức tỉnh Thần Thú]
17. Gồm tất cả đặc quyền thấp hơn VIP 13
18. Được càn quét chiến đấu trong Thành Phố Ngầm (Vượt ải 3 sao)
19. Được càn quét liên tiếp chiến đấu trong Phụ Bản Chủ Tuyến 50
20. Được bỏ qua quyết đấu
21. Lượt hồi sinh Chiến Quân Đoàn: 18

 

Chúc Chúa công có những giờ phút tuyệt vời trên con đường thống nhất Thần Long 3Q!

Tiểu Mụi kính bút!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hướng dẫn nạp
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ